Персонален номер с добавена стойност

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ”0900.bg”



I. ДЕФИНИЦИИ



-Интернет сайт– съвкупност от уеб страници, адресирани на общ URL и с обща заглавна страница, която се зарежда при изписване на електронния адрес 0900.bg, наричан по-долу „сайтът”;

- Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;

- Потребител – всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което се е регистрирало и има потребителски профил в сайта;

-Потребителски профил – част от интернет сайта на 0900.bg, в която се съдържа информация за потребителя, изискана от„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, която се съхранява y него и се ползва и обработва при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола;

- Потребителско име е предоставен от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, уникален код, представляващ 099 и прилежащия му вътрешен номер, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с администратора на сайта;

- Парола – предоставен от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, ПИН код, които заедно с потребителското име индивидуализират потребителя и му осигуряват достъп до потребителския му профил;

Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Споделен номер - 0900 номер с вътрешни номера, принадлежащи на различни физически лица и фирми;

-„ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС"АД, ЕИК131384920, садрес на управление: гp.София,бул. „Цариградско шосе"№113А.,email: support@0900.bg, тел. 024450101, осъществяващо телекомуникационни услуги.



II. ОБЩИ УСЛОВИЯ



1.Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между сайта „0900.bg” и Потребителя, във връзка спредоставяне на възможност за предлагане на клиенти на потребителя на: информационни, развлекателни, еротични и/или други услуги с добавена стойност, чрез осъществяване на обаждане (гласово повикване) до един от следните споделени номера с добавена стойност:

  • 0900 – за услуги с добавена стойност с развлекателен, информационен и / или друг характер;

  • 0901 - услуги с добавена стойност за телегласуване*;

  • 0903 – за услуги с добавена стойност единствено за еротични услуги.

2. Настоящите Общи условия имат задължителен характер за „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД и потребителите на сайта.

3. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД като собственик на сайта предоставя за ползване на потребителите на интернет сайта “0900.bg” възможност за предлагане клиентите на потребителя на: информационни, развлекателни, еротичнии / или други услуги с добавена стойност, чрез използване на споделени номера с добавена стойност.

4. Потребителите на сайта „0900.bg” имат следните предимства пред останалите начини за предлагане на услуги на своите клиенти:

4.1. Безплатна онлайн регистрация;

4.2. Необвързващ договор;

4.3. Без закупуване на отделна SIM карта;

4.4. Лесно свързване с 0900 – платформата;

4.5. Достъп до детайлна статистика на реализираните обаждания (трафик);

4.6. Денонощна поддръжка от администратора на сайта;

4.7. Без такса свързаност;

4.8. Бързо получаване на приходите от предлаганата услуга;

4.9.Висок процент на изплащане на приходите от обаждания.

5. Всеки потребител, който се е регистрирал с име и парола в сайта, се съгласява с настоящите Общи условия за ползването му.

6. ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД не носи отговорност пред Потребителя, когато дадено обаждане до кратък номер „0900” не може да се осъществи поради следните причини:

6.1. Обаждане от невалиден телефонен номер;

6.2. Технически проблем в телефонния апарат на извършващия повикване към някой от номерата с добавена стойност;

6.3. Технически проблем от страна на мобилните оператори.

7. Телефонните номера от вида 0900хххxx и 0903хххxx , които по своята същност представляват следния формат телефонен номер 090SXYZZZ, където 90-код за достъп до услуга с добавена стойност (УДС), S определя типа УДС, XY(Z) - държателя на обхвата, а (Z)ZZ - предоставената група от номера могат да бъдат избирани от всеки български номер – мобилен и/или стационарен.

7. «ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС» АД предвижда и възможността за всеки потребител да добави неограничен брой телефонни номера за приемане на множество обаждания.

8. «ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС» АД не носи отговорност пред трети лица за целта и начините, по който се използва даденият на потребителя телефонен номер. От момента на приключване на регистрацията в сайта, потребителят поема цялата отговорност за предлаганите с дадения му номер услуги.

9.Сайтът „0900.bg” има ограничение на продължителността на входящите обаждания от клиенти на потребителя, в зависимост от мобилния оператор, от който се извършва обаждането, както следва:

За клиенти на Виваком – 20 минути;

За клиенти на Глобул – 20 минути;

За клиенти на Мтел – 60 минути.

10. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите общи условия за ползване.

11. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.



III. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В „0900.bg”



12. В процеса на регистрацията на страницата на сайта, потребителят получава информация за:

12.1. фирмата, поддържаща интернет сайта;

12.2. общите условия за ползване на сайта;

12.3. цените на предлаганите от сайта услуги с добавена стойност.

13. При регистрацията си в сайта, потребителят доброволно предоставя на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АДтелефонен номер, необходим за създаване и поддържане на профила му.

14. При регистриране в сайта, Потребителят се задължава:

14.1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет–етиката и добрите нрави;

14.2. да не нарушава чужди имуществени и неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

14.3. да не накърнява или възпрепятства наличността, надежността или качеството на предоставения достъп до сайта.

15. По време на регистрацията в сайта, потребителят избира един от двата начина на тарифиране на предлаганите от него услуги с добавена стойност:

15.1. При регистрацията потребителят има правото на избор на татифиране на избраният от него номер:

1. тарифиране на минута;

2. тарифиране на всяко обаждане.

16. Платформата на сайта, след избиране на начина на тарифиране на предлаганите от потребителя услуги, генерира автоматично след номера 0900 на произволен принцип още три цифри към номер 0900 или 0903.

17. Потребителят се задължава да подпише декларация, че поема отговорността за заплащане на дължимите данъци.

18. Процесът на регистрацията, потребителят получава SMS съобщение на номера, който е посочил в сайта, съдържащ ПИН код, с въвеждането на който в сайта потребителя завършва регистрацията си.

19.1. Потребителите нямат право да ползват номерата за различно предназначение, освен както следва:

  • 0900 – за услуги с добавена стойност с развлекателен, информационен и / или друг характер, където S=0 (код за достъп 900) - услуги с добавена стойност, които не са телегласуване, хазартни игри, услуги за "възрастни";

  • 0901 - услуги с добавена стойност за телегласуване, където S=1 (код за достъп 901) - услуги за телегласуване.*
    * Към момента тази услуга не се предлага;

  • 0903за услуги с добавена стойност единствено за еротични услуги, където S=3 (код за достъп 903) - услуги за "възрастни".

19.2. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД може по искане на краен потребител да ограничава провеждането на разговори както до отделните типове УДС, така и до всички УДС, предоставяни от "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД. Потребителите на 0900.bg могат да заявят активиране или деактивиране на услугата. Ограничаване на повикванията се осъществява чрез подаване на молба пред "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД.
Възможни са ограничавания към следните типове услуги:

1. разговори към услуги с добавена стойност за телегласуване - номера от вида 0901*;

2. разговори към услуги с добавена стойност за услуги за "възрастни" - номера от вида 0903;

3. разговори към всички останали услуги с добавена стойност- номера от вида 0900.

20. При промяна на личните данни потребителите се задължават да предоставят "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД новите си данни срок от седем работни дни.



IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ



21. Потребителите получават заплащане на реализираните обаждания на касите на „Easy pay” след:

1. потвърждаване на желанието си за това от потребтелския си профил в сайта;

2. представяне на лична карта на избраната от потребителя каса на „Easy pay”;

22. Потребителите получават заплащането си по чл.24 единствено ако данните подадени на Easy pay” от „Тера Комюникейшънс“ АД и данните от представената от потребителя лична карта на касата на Easy pay” съвпадат напълно.

23. Всеки потребител на сайта, за да получи приход от реализирани обаждания от негови клиенти, е необходимо да натрупа минимална сума от 50.00 лв. на месец. Потребителят може да следи и он-лайн на страницата на сайта натрупването на тази сума.

24. Цените в сайта са крайни и са с начислен ДДС. Ако потребителят е физическо лице, ДДС–то ще бъде извадено от неговата сметка.

25. Цените на входящи обаждания от клиенти на потребителя към номер 090SXYZZZ се формират по следната таблица:

На минута

 

 

 

Цени на минута

0.60 лв.

0.96 лв.

2.40 лв.

Прехвърляне на обаждането*

0.08 лв.

0.08 лв.

0.08 лв.

Изговорени минути

60

60

60

Сума за получаване

9.00 лв.

18.72 лв.

57.60 лв.

 

На обаждане

 

 

 

Цени на обаждане

0.60 лв.

1.20 лв.

2.40 лв.

Прехвърляне на обаждането за минута разговор*

0.08 лв.

0.08 лв.

0.08 лв.

Брой обаждания

60

60

60

Сума за получаване

9.00 лв.

25.20 лв.

57.60 лв.





26. Съгласно реализирания от всеки потребител трафик (брой обаждания и/или времетраене на обаждания на клиенти на потребителя) „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АДизготвя моментен отчет, който може да се види онлайн от конкретния потребител.

27. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД калкурира дължимата към всеки потребител сума и същият представя на избраната от него каса на „Easy Pay” лична си карта за сверка на данните. Когато данните на потребителя подадени на Easy pay” от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД съвпаднат с данните от личната карта на потребителя, същият получава дължимата му сума.

28. Ако в продължение на три месеца от регистрацията на даден потребител, същият не е реализирал никакъв трафик, то даденият му за ползване номер се закрива.

29. Потребителите, реализирали приходи от над 1000 лв. в продължение на 3 последователни месеца получават възможността да сключат договор с преференциални условия сТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АДи несподелен номер.

30.1.  Преди получаването на първото плащане пот. 28 всеки попотребител, отговарящ на условието по т. 29 получава несподелен номер като за целта сключва отделен договор с „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД.

30.2. В седем дневен срок от сключването на Договора, потребителят има право едностранно да се откаже от ползване на услуги, без да дължи неустойки. Отказът от ползване на услуги се извършва в писмена форма в централния офис на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, с тел: 029571247 и адрес: гр. София, бул. България 109, ет. 8.

31.1. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право едностранно да предприеме всякакви действия, които по собствена преценка счита за необходими за избягване или предотвратяване на нетипичен трафик.

31.2. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД закрива незабавно след установяване наличие на нетипичен трафик профила на потребител, през който се генерира нетипичен трафик.

32.Някои от критериите, при които „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД. може да прецени, че има наличие на нетипичен трафик, са:

1. голям брой от обажданията към номера на потребителя са направени от малък брой телефонни номера;

2. обажданията са с точна кръгла продължителност

3. изброяването не е изчерапатено;

33.ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД запазва правото си по всяко време да проверява разговорите към номера на потребителя.

34.1. Трафик, счетен за нетипичен съгласно т.32, при условията на т.33 не се заплаща на потребителя.

34.2. Трафик, за който има съмнение, че е нетипичен съгласно т.32, при условията на т.33 се заплаща след 90 (деветдесет) календарни дни от потвърждаване на желанието за заплащане от Потребителя, ако и след като същият е счетен за типичен.

35Трафик, незаплатен от мобилните оператори на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС",  не се заплаща на потребителите на услугата 0900.bg.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

36. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в сайта. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица.

37. В електронната регистрационната карта, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД обозначава доброволния характер на предоставяните лични данни.

38. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

39. Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АДима право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.

40. Потребителят ще бъде предварително уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

41. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изрично съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установени процедури.



V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

42. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно. За всяка промяна в същите „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД ще поставя ясно означе надпис на началната страница на „0900.bg”.

43. Страните декларират, че в случай, че някоя/и клаузи по настоящите Общи условия се окаже/се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

44. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.



Всички права запазени!



ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД