Персонален номер с добавена стойност

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ”0900.BG”

 

(изм. 14.02.2018 г., изм. 25.05.2018 г., изм. и доп. 17.05.2019 г. , изм. и доп. 01.07.2020 г.)

I. ДЕФИНИЦИИ

 

За нуждите на настоящите Общи условия следните думи и изрази и техните производни граматически форми съгласно контекста се ползват със следното значение:

 

· Интернет сайт – съвкупност от уеб страници, адресирани на общ URL и с обща заглавна страница, която се зарежда при изписване на електронния адрес 0900.bg, наричан по-долу „Сайтът”;

· Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до услуги на информационното общество;

· Потребител – всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което се е регистрирало и има създаден Потребителски профил в Сайта;

· Потребителски профил / Профил – част от Сайта „0900.bg“, съдържаща данни на Потребителя, въведени от него и необходими на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД за изпълнение на договорните и преддоговорни отношения между страните, както и за други законови основания съгласно относимата Политика за поверителност на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД (достъпна на интернет адрес: policy.teracomm.bg/0900.bg/web/bg), при спазване разпоредбите на относимото местно и съюзно законодателство в областта на личните данни. Достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява, чрез въвеждане на Потребителско име и Парола;

· Потребителско име е предоставен от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, уникален идентификатор, представляващ комбинация от номер с код за достъп до услуга с добавена стойност (УДС) тип „90“ (по-нататък „0900 номер“) и съответен вътрешен номер, посредством които Потребителят се индивидуализира в отношенията си с администратора на Сайта;

· Парола – предоставен от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, ПИН код, които заедно с Потребителското име индивидуализират Потребителя и му осигуряват достъп до Потребителския му профил;

· Случайно събитие – непредвидено към момента на сключването на Договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

· Споделен номер - 0900 номер с вътрешни номера, предоставени на различни физически или юридически лица, съгласно изискванията на Закона за електронните съобщения, настоящите Общи условия и сключен индивидуален договор между лицата и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД;

· Администратор / Собственик на Сайта – предприятието, осъществяващо електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните

съобщения, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС"АД, ЕИК: 131384920, със седалище и адрес на управление: гp.София 1407, бул. „Черни връх" № 103, email: support@0900.bg.

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Администратора на Сайта „0900.bg” и Потребителя, във връзка с предоставяне на възможност (техническа свързаност) за предлагане от Потребителя на Клиенти на Потребителя (ползватели на гласови УДС) на: информационни, развлекателни, еротични (услуги за възрастни) и/или други услуги с добавена стойност, чрез осъществяване на обаждане (гласово повикване) до Споделени номера с добавена стойност, започващи с Национален код за направление по Националния номерационен план и добавка, определяща типа УДС, както следва:

· 900 – за услуги с добавена стойност с развлекателен, информационен и / или друг характер;

· 901 – за услуги с добавена стойност „телегласуване“*;

· 903 – за услуги с добавена стойност с еротичен характер (услуги за възрастни).

* Към настоящия момент Споделени номера за УДС „телегласуване“ не се предлагат.

2. Настоящите Общи условия имат задължителен характер за „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД и Потребителите на Сайта.

3. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД осъществява посредством 0900 номера и функционалностите на Сайта единствено техническа свързаност на Потребителя, позволяваща на последния да предлага на своите Клиенти (ползватели на гласови УДС) информационни, развлекателни, еротични (услуги за възрастни) или други гласови услуги с добавена стойност.

4. Всеки Потребител, който се е регистрирал с Потребителско име и Парола в Сайта, се съгласява с настоящите Общи условия за ползването му.

5. ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД не носи отговорност пред Потребителя, когато дадено обаждане до съответен 0900 номер не може да се осъществи поради следните причини:

5.1. Обаждане от/до невалиден, непълен или неточен/грешен 0900 или друг телефонен номер;

5.2. Причина, намираща се в телефонния апарат или друго използвано устройство на/от извършващия повикване (Клиент на Потребителя) към 0900 номер или на/от приемащия повикването (Потребителя);

5.3. Технически проблем от страна на мобилните оператори или при Случайно събитие.

6. 0900 номерата могат да бъдат избирани от Клиенти на Потребителя (ползватели на гласови УДС), абонати на оператори на мобилни и/или стационарни телефонни услуги според държавата, избрана от Потребителя в процеса на регистрация на Сайта. Потребителят се задължава да се информира предварително за приложимите технически ограничения към съответния 0900 номер и съобразно

същите да избере желаните от него спецификации преди завършване на регистрацията.

7. “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД предоставя възможност на Потребителя да добави неограничен брой телефонни номера, посредством които приема обаждания на свои Клиенти (ползватели на гласови УДС), осъществяващи повиквания до съотвените 0900 номера.

8. “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД не носи отговорност пред трети лица за целта и начините, по който се използва от Потребителя съответният 0900 номер и предоставяните посредством него гласови УДС. От момента на завършване на своята регистрацията в Сайта, Потребителят поема цялата отговорност за предлаганите чрез ползвания от него 0900 номер услуги.

9. “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД не отговаря за вреди, причинени на Потребителя, освен ако същите се дължат изключително и само на проявени умисъл или груба небрежност от страна на “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, като отговорността му обхваща единствено преките и непосредствени вреди (без пропуснати ползи). В случай че на Потребителя е наложена глоба от държавен орган или трето лице е предявило иск срещу него по причина на виновно нарушение (съгласно предходното изречение) на задължение на “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД по Общите условия и/или индивидуалния Договор, “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД следва да обезщети Потребителя по отношение на претърпените загуби единствено при кумулативно изпълнение на следните условия:

- Потребителят незабавно е уведомил “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД за жалба, извършвана проверка, образувано административно-наказателно производство, заведен иск/издаден акт за установяване на административно нарушение или за започнало по друг начин производство /процедура, вкл. от надзорен орган, довело до административна санкция или обезщетение за вреди; и

- Потребителят е предоставил на “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД възможност по собствена преценка да участва в образуваните административните и съдебни производства / водените преговори, от момента на тяхното иницииране от легитимираните за това лица, като във всички случаи Потребителят няма право да признава искове или актове на компетентните органи

- Размерът на обезщетението / санкцията е установен с влязъл в сила съдебен акт.

Потребителят се съгласява, че максималният размер на дължимото обезщетение за причинени вреди, дължимо от “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД на Потребителя при неизпълнение на което и да е от задълженията по Договора, няма да надхвърля стойността на полученото от “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД възнаграждение от КЛИЕНТА или дял от печалбата за “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД за период от 12 (дванадесет) месеца преди датата на настъпване/започване на неизпълнението („граница на отговорността“), освен в случаите, в които приложимото законодателство не позволява това.

10. Сайтът „0900.bg” има ограничение на продължителността на входящите обаждания от Клиенти на Потребителя, в зависимост от мобилния оператор, чийто мобилни услуги се ползват, както следва:

· За „Българска телекомуникационна компания" АД (Виваком) – 20 минути;

· За „Теленор България“ ЕАД (Теленор) – 20 минути;

· За „А1 България“ ЕАД (А1) – 60 минути.

11. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение след зареждане на Сайта представлява електронно волеизявление, че същият се съгласява с настоящите Общи условия.

12. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на Сайта, след като той се е заредил в съответен уеб браузър на Потребителя.

 

III. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ В „0900.bg”

 

13. В процеса на регистрацията на страницата на Сайта, Потребителят получава информация за:

13.1. Администратора на Сайта;

13.2. Общите условия за ползване на Сайта;

13.3. цените на предлаганите през Сайта от Потребителя гласови УДС на негови Клиентите посредством техническа свързаност на “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД.

14. При регистрацията си в Сайта, Потребителят доброволно предоставя на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД телефонен номер, необходим за създаване и поддържане на Профила му.

15. При регистриране в Сайта, Потребителят се задължава:

15.1. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката и добрите нрави;

15.2. да не нарушава чужди имуществени и неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

15.3. да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп до Сайта.

16. По време на регистрацията в Сайта, Потребителят избира един от двата начина на тарифиране на предлаганите от него услуги с добавена стойност:

· тарифиране на минута;

· тарифиране на всяко обаждане.

17. В качеството си на данъчно задължено лице, Потребителят се задължава да декларира и гарантира своята отговорност за заплащане на дължимите данъци върху придобития от него доход във връзка с ползваните 0900 номера.

18. След завършване на процеса по регистрация на Сайта, Потребителят получава SMS съобщение на телефонния номер, който е посочил в Сайта, съдържащо ПИН код, с въвеждането на който в Сайта Потребителят завършва регистрацията си.

19. Потребителят няма право да ползва 0900 номерата за различно предназначение, освен както следва:

· Споделени номера „900“ – се ползват за УДС с развлекателен, информационен и / или друг характер (не се ползват за телегласуване, хазартни игри или услуги за възрастни);

· Споделени номера „901“ – се ползват единствено за УДС „телегласуване“* * Към настоящия момент Споделени номера за УДС „телегласуване“ не се предлагат.

· Споделени номера „903“ – се ползват единствено за УДС с еротичен характер (услуги за възрастни).

20. "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД може по искане на Клиент на Потребителя (ползвател на гласови УДС) да ограничи провеждането на разговори както до отделните типове Споделени номера, така и до всички 0900 номера. Ограничаване на повикванията се осъществява чрез подаване на молба до "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД. Възможни са ограничавания към следните типове услуги:

· разговори към услуги с добавена стойност за телегласуване - Споделени номера „901“;

· 2. разговори към услуги с добавена стойност за възрастни - Споделени номера „903“ ;

· 3. разговори към други услуги с добавена стойност (без хазартни игри) - Споделени номера „900“.

21. При промяна на личните данни Потребителите се задължават да предоставят на "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД новите си данни в срок от седем работни дни от настъпване на промяната.

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

22. Потребителите получават заплащане на реализираните обаждания на касите на „Easy Pay” („Изипей“ АД, ЕИК: 131344648) след:

· потвърждаване на желанието си за това от Потребителския си профил в Сайта;

· представяне на лична карта (или друг документ за самоличност съгласно приложимите изисквания на „Изипей“ АД) на избрана от Потребителя каса на „Easy Pay”;

Потребителите могат да получат дължимия им приход и по друг ред, уреден в съответния индивидуален Договор между страните.

23. Потребителите получават заплащането си по т. 26 единствено при пълно съвпадение на подадени към „Easy Pay” от "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД данни и тези, съдържащи се в предоставения документ за самоличност от Потребителя на касата на „Easy Pay”.

24. Всеки Потребител на Сайта, за да получи приход от реализирани обаждания от негови Клиенти, е необходимо да натрупа минимална сума за получаване от 50.00 лв. /петдесет лева/ в рамките на всеки отделен календарен месец. Потребителят може да следи и онлайн на страницата на Сайта натрупването на тази сума. При натрупа минимална сума за получаване от 50.00 лв. /петдесет лева/ в рамките на един календарен месец Потребителят се задължава да сключи с "ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД индивидуален Договор.

25. Цените в Сайта са крайни и са с начислен ДДС. Ако потребителят е физическо лице, размерът на начисленото ДДС ще бъде изваден от неговата сметка.

26. Цените на входящи обаждания от Клиенти на Потребителя към 0900 номер се формират по следните таблици:

 

За 0900 номера с таксуване по времетраене

Крайни цени на минута за Клиентите на Потребителя 0.60 лв. 0.96 лв. 2.40 лв.

Стойност за прехвърляне на обаждането

към номер на Потребителя 0.08 лв. 0.08 лв. 0.08 лв.

Изговорени брой минути 60 мин. 60 мин. 60 мин.

Сума за получаване от Потребителя при

достигнатия брой минути (след

приспадане на стойността по

прехвърляне на обажданията) 9.00 лв. 18.72 лв. 57.60 лв.

 

За 0900 номера с таксуване на обаждане

Крайни цени на обаждане за Клиентите

на Потребителя 0.60 лв. 1.20 лв. 2.40 лв.

Стойност за прехвърляне на обаждането

към номер на Потребителя 0.08 лв. 0.08 лв. 0.08 лв.

Брой обаждания 60 бр. 60 бр. 60 бр.

Сума за получаване от Потребителя при

достигнатия брой обаждания (след

приспадане на стойността по

прехвърляне на обажданията) 9.00 лв. 25.20 лв. 57.60 лв.

 

27. Съгласно реализирания от всеки Потребител трафик (брой обаждания и/или времетраене на обаждания на клиенти на потребителя) „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД изготвя отчет, който може да се види онлайн от конкретния Потребител на Сайта.

28. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД изчислява дължимата към всеки Потребител сума (приход) и същият представя на Потребителя посредством избраната от него каса на „Easy Pay” при покриване на всички, описани в настоящите Общи условия, изисквания.

29. Ако в продължение на три месеца от регистрацията на Потребителя на Сайта, същият не е реализирал никакъв трафик, предоставената техническа свързаност към съответен 0900 номер може да бъде преустановена, Профилът на Потребителя – да бъде изтрит, а достъпът на същия до Сайта - спрян.

30. Потребителите, реализирали приходи от над 1000 лв. /хиляда лева/ на месец в продължение на 3 /три/ последователни месеца, получават възможността да сключат индивидуален Договор на преференциални условия с „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД.

31. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право едностранно да предприеме всякакви действия, които по собствена преценка счита за необходими за избягване или предотвратяване на нетипичен трафик.

32. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД има право да закрие незабавно след установяване наличие на нетипичен трафик Профила на Потребител, през който се генерира нетипичен трафик.

33. Някои от критериите, при наличието на които „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД може да прецени, че има наличие на нетипичен трафик, са:

· голям брой от обажданията към 0900 номера, ползван от Потребителя, са направени от публично достъпни телефони или от малък брой телефонни номера и/или устройства;

· обажданията са с точна кръгла продължителност;

· повикване се осъществява към услуга на Потребителя, предоставяна посредством съответен 0900 номер, за която няма промотиране или рекламиране;

· налице е повикване, при което не е реално осигурена услуга на Потребителя.

· изброяването не е изчерпателно.

34. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД запазва правото си по всяко време да проверява разговорите към 0900 номера, ползван от Потребителя.

35. Трафик, счетен за нетипичен, не се заплаща на Потребителя.

36. Трафик, за който има съмнение, че е нетипичен, се заплаща след 90 (деветдесет) календарни дни от потвърждаване на желанието за заплащане от Потребителя, ако и след като същият е счетен за типичен.

37. Трафик, незаплатен от мобилните оператори на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, не се заплаща на Потребителя.

38. Дължимият приход на Потребителя, който не попада в трафика по т. 35, 36 и 37, се изплаща от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД в рамките на 30 /тридесет/ работни дни от датата на заявяване на плащане през Профила на Потребителя в Сайта.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И КЛИЕНТИТЕ

 

39. Обработката на предоставени на или придобити в процеса на техническа свързаност за 0900 номера и ползване на Сайта от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД лични данни е регламентирана в относимата Политика за поверителност на „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД, достъпна на интернет адрес: policy.teracomm.bg/0900.bg/web/bg.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

40. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно. За всяка промяна в същите „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД поставя ясно означение на Сайта „0900.bg”.

41. Страните декларират, че в случай, че някоя/и клауза/и от настоящите Общи условия се окаже/се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

42. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, както и в случай на спорове относно тълкуването и спазването на Общи условия, се прилага действащото българско законодателство. Споровете, които не могат да бъдат уредени чрез преговори и взаимни отстъпки, се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Всички права запазени!

 

„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД